Chinese marriage culture series-1

Chinese marriage is a part of Chinese culture. At this article, we would like to show you the Chinese traditional marriage culture.

Scholars have divided Chinese traditional marriage culture into six phases.

The first is primeval group marriage phase.

At the primeval group living period, men and women infested. There was no rule for marriage. According to scholars’ guess, the marriage between brothers and sisters, parents and children was immoderately at the beginning of the primeval group living period.

The second is consanguinity marriage. 

It is also called “brother-sister marriage”. At this time, only the same position in the family hierarchy were allowed to marry. This marriage phase was still located in tribe interior.

The third is looting marriage. 

At that time, there were lots of tribe wars. Women became part of the war captures. Then one war occurred, many women were looted to another tribe and then were married. This looting marriage also looted civilization of better bearing and rearing.

The forth is tribe-outside marriage. 

According to the scholars’ inference, tribe-outside marriage was the sign of matrilineal society. The scholars guess that at the matrilineal society, the tribe-inside was forbidden to marry. The men must seek women from tribe outside. Meantime, their women would marry other men from other tribes.

The fifty is couple marriage. 

At this period, each woman may have several husbands and one was the main husband, vice versa. It was a transition phase from group marriage to monogamy. This phase occurred from the golden ages of the matrilineal society and ended with the appearance of domestic economy.
The last is monogamy marriage. 

This marriage was developed from couple marriage and occurred in paternal line society at the end of primitive society. The productivity was developed a lot. Men played an important role at the production. Then the position of women and men changed a lot; men began to own the dominant position. At this time, marriage was also transited from couple marriage to monogamy. 

At next article, we will introduce more about Chinese marriage series.

Advertisements

China Dynasty list

China Dynasty list

 • Xia Dynasty: from about BC21 Century to about BC16 Century
 • Shang Dynasty: fromabout BC16 Century to about BC11 Century
 • Western Zhou Dynasty: from about BC11 Century to BC771 year
 • Spring and Autumn Period: from BC770 year to BC476 year
 • Warring States Period: from BC475 year to BC221 year
 • Qin Dynasty: from BC221 year to BC206 year
 • Western Han Dynasty: from BC202 year to AD8 year
 • Eastern Han Dynasty: from AD25 year to AD220 year
 • Three Kingdoms Period: from AD220 year to AD280 year
 • Western Jin Dynasty: from AD265 year to AD316 year
 • Eastern Jin Dynasty: from AD317 year to AD420 year
 • Southern and Northern Dynasties: from AD420 year to AD589 year
 • Sui Dynasty: from AD581 year to AD618 year
 • Tang Dynasty: from AD618 year to AD907 year
 • Five Dynasties: from AD907 year to AD960 year
 • Northern Song Dynasty: from AD960 year to AD1127 year
 • Southern Song Dynasty: from AD1127 year to AD1276 year
 • Yuan Dynasty: from AD1271 year to AD1368 year
 • Ming Dynasty:  from AD1368 year to AD1644 year
 • Qing Dynasty: from AD1644 year to AD1804 year

 

Want to know more about China and Chinese, just go to www.chinaebooks.net

What are the Four Great Chinese Inventions?

Maybe you have heard of the Four Great Chinese Inventions, if you are interested at Chinese culture.

Then do you know what the Four Great Chinese inventions are?

Here they are:

 • Papermaking
 • Typography Printing
 • Gun power
 • Compass

Then who are the inventors for these Four Great Inventions?

 • Papermaking: It appers during Western Han Dynasty, while Cai Lun from Eastern Han Dynasty improved it.
 • Typography Printing: Chinese printing started from Sui Dynasty, got some improved at Tang Dynasty and got consummated at Song Dynasty.  Bi Sheng from Northern Song Dynasty invented typography Printing basised on Engraving Printing.
 • Gun power:  by the ancient Chinese working people
 • Compass:  by the ancient Chinese working people

The Four Great Inventions are a part of Chinese cuture and have been affecting China’s development a lot.

Chinese pin yin list

l 声母表Sheng mu list(23个)         

b  p  m  f d  t  n  l   
g  k  h  j  q  x   
zh  ch  sh  r z  c  s  y  w

l 韵母表Yun mu list (24个)

a  o  e i  u  ü  
ai  ei  ui ao  ou  iu Ie  üe  er
an en  in  un  ün ang  eng  ing  ong  

 

汉语拼音音节表 Chinese pin yin syllable list
b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing
p pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping
m ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming
f fa fo fei fou fan fen fang feng
d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding
t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting
n na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning
l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling

g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng
k ka ke kai kou kan ken kang keng
h ha he hai hei hao hou hen hang heng
j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing

q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing
x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing
zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng
ch cha che chi chai chou chan chen chang cheng
sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng
r re ri rao rou ran ren rang reng
z za ze zi zai zao zou zang zeng
c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng
s sa se si sai sao sou san sen sang seng
y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying
w wa wo wai wei wan wen wang weng wu

Want to know more about China and Chinese, just go to www.chinaebooks.net

Learn Chinese-lesson 7

1.want

xiǎng

xiang –for beginner

2. I want to get up.

我想起床。

wǒ xiǎng qǐ chuánɡ

wo xiang qi chuang -for beginner

3.I want to have breakfast.

我想吃早饭。

wǒ xiǎng chī zǎo fàn

wo xiang chi zao fan –for beginner

4. I want to go to school.

我想去上学。

wǒ xiǎng qù shànɡ xué

wo xiang qu shang xue –for beginner

5. I want to have lunch.

我想吃午饭。

wǒ xiǎng chī wǔ fàn

wo xiang chi wu fan –for beginner

6. I want to go home.

我想回家。

wǒ xiǎng huí jiā

wo xiang hui jia –for beginner

7. I want to have supper.

我想吃晚饭。

wǒ xiǎng chī wǎn fàn

wo xiang chi wan fan –for beginner

8. I want go to bed.

我想睡觉。

wǒ xiǎng shuì jiào

wo xiang shui jiao –for beginner

Learn Chinese every day… Little by little…

Learn Chinese-lesson 6

1. get up

起床

qǐ chuánɡ

qi chuang –for beginner

2. have breakfast

吃早饭

chī zǎo fàn

chi zao fan –for beginner

3. go to school

去上学

qù shànɡ xué

qu shang xue –for beginner

4. have lunch

吃午饭

chī wǔ fàn

chi wu fan –for beginner

5. go home

回家

huí jiā

hui jia –for beginner

6. have supper

吃晚饭

chī wǎn fàn

chi wan fan –for beginner

7. go to bed

睡觉

shuì jiào

shui jiao –for beginner

Learn Chinese every day… Little by little…

Learn Chinese-lesson 5

1. Hello!

你好!

nǐ hǎo!

ni hao! –for beginner

2. How are you?

你好吗?

nǐ hǎo ma?

ni hao ma? –for beginner

3. How is he?

他好吗?

tā hǎo ma?

ta hao ma? –for beginner

4. How is she?

她好吗?

tā hǎo ma?

ta hao ma? –for beginner

Learn Chinese every day… Little by little…