Chinese pin yin list

l 声母表Sheng mu list(23个)         

b  p  m  f d  t  n  l   
g  k  h  j  q  x   
zh  ch  sh  r z  c  s  y  w

l 韵母表Yun mu list (24个)

a  o  e i  u  ü  
ai  ei  ui ao  ou  iu Ie  üe  er
an en  in  un  ün ang  eng  ing  ong  

 

汉语拼音音节表 Chinese pin yin syllable list
b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing
p pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping
m ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming
f fa fo fei fou fan fen fang feng
d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding
t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting
n na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning
l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling

g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng
k ka ke kai kou kan ken kang keng
h ha he hai hei hao hou hen hang heng
j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing

q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing
x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing
zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng
ch cha che chi chai chou chan chen chang cheng
sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng
r re ri rao rou ran ren rang reng
z za ze zi zai zao zou zang zeng
c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng
s sa se si sai sao sou san sen sang seng
y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying
w wa wo wai wei wan wen wang weng wu

Want to know more about China and Chinese, just go to www.chinaebooks.net

Advertisements

Learn Chinese-lesson 7

1.want

xiǎng

xiang –for beginner

2. I want to get up.

我想起床。

wǒ xiǎng qǐ chuánɡ

wo xiang qi chuang -for beginner

3.I want to have breakfast.

我想吃早饭。

wǒ xiǎng chī zǎo fàn

wo xiang chi zao fan –for beginner

4. I want to go to school.

我想去上学。

wǒ xiǎng qù shànɡ xué

wo xiang qu shang xue –for beginner

5. I want to have lunch.

我想吃午饭。

wǒ xiǎng chī wǔ fàn

wo xiang chi wu fan –for beginner

6. I want to go home.

我想回家。

wǒ xiǎng huí jiā

wo xiang hui jia –for beginner

7. I want to have supper.

我想吃晚饭。

wǒ xiǎng chī wǎn fàn

wo xiang chi wan fan –for beginner

8. I want go to bed.

我想睡觉。

wǒ xiǎng shuì jiào

wo xiang shui jiao –for beginner

Learn Chinese every day… Little by little…

Learn Chinese-lesson 6

1. get up

起床

qǐ chuánɡ

qi chuang –for beginner

2. have breakfast

吃早饭

chī zǎo fàn

chi zao fan –for beginner

3. go to school

去上学

qù shànɡ xué

qu shang xue –for beginner

4. have lunch

吃午饭

chī wǔ fàn

chi wu fan –for beginner

5. go home

回家

huí jiā

hui jia –for beginner

6. have supper

吃晚饭

chī wǎn fàn

chi wan fan –for beginner

7. go to bed

睡觉

shuì jiào

shui jiao –for beginner

Learn Chinese every day… Little by little…

Learn Chinese-lesson 5

1. Hello!

你好!

nǐ hǎo!

ni hao! –for beginner

2. How are you?

你好吗?

nǐ hǎo ma?

ni hao ma? –for beginner

3. How is he?

他好吗?

tā hǎo ma?

ta hao ma? –for beginner

4. How is she?

她好吗?

tā hǎo ma?

ta hao ma? –for beginner

Learn Chinese every day… Little by little…

Learn Chinese-lesson 4

1. like

喜欢

xǐ huān

xi huan –for beginner

2. I like you.

我喜欢你。

wǒ  xǐ  huān nǐ.

wo xi huan ni. –for beginner

3. I like her.

我喜欢她。

wǒ  xǐ  huān tā.

wo xi huan ta. –for beginner

4. I like him.

我喜欢他。

wǒ  xǐ  huān tā.

wo xi huan ta. –for beginner

Learn Chinese every day… Little by little…

Learn Chinese-lesson 3

1. you (single)

ni –for beginner

2. you (plural)

你们

nǐ mén

ni men –for beginner

3. I /me

wo –for beginner

4. we/us

我们

wǒ mén

wo men –for beginner

5. he/him

ta –for beginner

6. she/her

ta –for beginner

7. they/them

他们

她们

tā mén

ta men –for beginner

Learn Chinese every day… Little by little…

Learn Chinese-lesson 2

1. today
今天
jīn tiān

jin tian –for beginner

2.tomorrow
明天
mínɡ tiān

ming tian –for beginner

3.the day after tomorrow
后天
hòu tiān

hou tian –for beginner

Learn Chinese every day… Little by little…